Mësoni Turqisht

Mësoni Turqisht

1.

Në ditët tona, në sajë të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare dhe lidhjeve historike dhe kulturore të Turqisë me vendet e tjera mësimi i turqishtes si gjuhë e huaj po përparon shumë. Përpos shtimit të numrit të studentëve po diversifikohet edhe akumulimi i dijeve në këtë lëmë.

Me themelimin e Qendrave Kulturore Turke të lidhura me Institutin Junus Emre në të katër anët e botës, ata që dëshirojnë të mësojnë turqisht kanë mundësi ta mësojnë turqishten në vendet e tyre si gjuhë të huaj.  

Mësimi i gjuhës në kurset e gjuhës të Qendrave Kulturore Turke Junus Emre do të vijë me risi në mësimdhënie dhe në përputhje të plotë me parimet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës për Gjuhët.

Në kurse do të përfitoni nga mundësitë teknologjike, në to përdoren metoda bashkëkohore dhe materiale të pasura kursi për të përmbushur nevojat e studentëve.

Në qendrat kulturore përveç kurseve të përgjithshme të turqishtes, do të gjeni edhe kurse përkthimi, turqishte e turizmit, apo kurse të veçanta për grupe fëmijësh apo të ngjashme me këto; për studentët e suksesshëm ofrohet mundësia e “Shkollës Verore të Turqishtes”. Në këtë shkollë verore studentëve iu jepet mundësia për të praktikuar gjuhën turke, por edhe të njohin nga afër kulturën e këtij vendi.

2.
I mësojmë botës turqisht
Nga viti 2009 e deri më sot rreth 26 mijë studentë kanë mësuar turqisht në Qendrat tona Kulturore. Në këto qendra po çelen edhe kurse gjuhe për ushtarë, bankierë, biznesmenë, fëmijë etj. Përveç kësaj edhe organizatat e shoqërisë civile po mbështesin kurset e turqishtes me mësues dhe mbështetje materiale.

Marrim në konsideratë dallimet individuale të studentëve
Në sistemin arsimor, zhvillohet një analizë që merr në konsideratë dallimet individuale të studentëve, po ashtu sipas kërkesave dhe situatës mund të jepen kurse të veçanta në fushta të ndryshme. Kur formohen grupet, në mënyrë të që rritet efikasiteti i procesit mësimor, merren parasysh faktorë si qëllimi i mësimit të gjuhës turke, nevojat, mosha, niveli i arsimimit dhe veçori të tjera.

I kushtojmë rëndësi qasjeve bashkohore në mësimin e gjuhës 
Në kurset e Qendrave Kulturore Turke Junus Emre mësimi i gjuhës vjen me risi në mësimdhënie dhe në përputhje të plotë me parimet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës për Gjuhët. Teknologjia është pjesë e pandarë e kurseve të gjuhës.

Mundësojmë praktikën e gjuhës me Klubet e Bisedimit

Në mënyrë që studentët të ngulisin ato ç’kanë mësuar organizohen “Klubet e Bisedimit”. Në këto klube të të folurit mundësohet mësimi i gjuhes në mënyrë natyrale, larg mjedisimit të mësimit dhe provimit, shumë lirshëm ku çdo kush mund të thotë fjalën e tij për temën që diskutohet.

 

Organizojmë orën e leximit të librit

Përpos rëndësisë që i kushtohet mësimeve të vënies në skenë, së paku një orë në javë në bibliotekë organizohet "Ora e Leximit të Librit".

Mësimet zhvillohen me materiale të pasura

Mësimet e turqishtes zhvillohen ne grupe 8-16 vetë dhe në klasa në formë “U”. Për të plotësuar nevojat e studentëve dhe duke përfituar nga metodat më bashkëkohore në mësimdhënie përdoren materiale të pasura kursi si: tekste, libra pune, libra udhezues për mësues, libra jashtë klase dhe libra me tekst te pasuruar, fjalorë interaktvë, fjalorë me figura, postera të gjuhës e të tjera si këto.

Synojmë të mësojmë turqishten pa kufizim kohe dhe vendi
Nga të katër anët e globit kërkesa për të mësuar gjuhën turke rritet me shpejtësi. Për të mundësuar mësimin e turqishtes në largësi përmes paketave të programeve softëare dhe klasave virtuale, kanë nisur përpjeket për Mësimin e Turqishtes në Distancë.